Privacy &
cookie policy

Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres fullmarks.eu (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Full Marks nv, met ondernemingsnummer BE 0437.671.819 en met maatschappelijke zetel te Kortrijk (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: email hidden; JavaScript is required. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 april 2022.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.


2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren ?


Rechtsvorm: nv
Vennootschapsnaam: Full Marks
Handels-/ merknaam: Full Marks
Maatschappelijke zetel: Koning Leopold I-straat - 8500 Kortrijk
BTW-nummer: BE 0437.671.819
Telefoonnummer: +32 56 22 90 33
E-mail: email hidden; JavaScript is required
Hyperlink Website: fullmarks.eu


3. Contactgegevens Data Protection Officer


Niet van toepassing


4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om:

Uitvoeren van onze diensten – klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons bedrijf, onze diensten, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van offerteaanvragen, voorbereiden, uitvoeren van onze diensten en uitvoeren en opvolgen van de overeenkomsten met onze klanten, backoffice, klantenservice/helpdesk, betalingen, administratie, facturatie, opvolging solvabiliteit en boekhouding.

Wij verwerken jouw gegevens of die van jouw onderneming in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de (diensten)overeenkomst dan wel op grond van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten).

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons, dan kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren en/of onze diensten niet verlenen.

Prospectenbeheer:

Wij kunnen gegevens van jou verwerken als potentiële klant of prospect, dit m.o.o. prospectie, klantenwerving, in het kader van afspraken of gesprekken, contactnames, aanbreng van klanten, doorverwijzingen e.d. dan wel ter voorbereiding van een eventuele overeenkomst. Dit kan o.g.v. onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten in het kader van prospectie).

Partnerbeheer:

Contactname en uitvoering van overeenkomsten met onze partners, leveranciers en dienstverleners. Ook in het kader daarvan kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u bv. een werknemer of aangestelde bent van één van onze partners, leveranciers of dienstverleners. Dit kunnen wij in het kader van de overeenkomst dan wel op grond van ons gerechtvaardigd (commercieel) belang die desgevallend zwaarder doorweegt op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten).

Wij kunnen jouw gegevens verwerken om onze diensten te optimaliseren. Dit kan op basis van uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen dan uw (privacy)rechten. Zo kan Full Marks je bv. contacteren voor het plaatsen van een review of referentie op onze website (dit zal evenwel met jouw toestemming zijn).

Direct marketing:

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten als klant). Indien je geen klant bent van ons kan je dergelijke marketing niet redelijkerwijs verwachten en hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.

Het verzorgen van een optimale werking van onze website:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy.

De doorgifte aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Full Marks voor de uitvoering van voorgaande punten.

Sollicitantenbeheer:

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken indien je bij ons solliciteert (in het kader van aanwerving en selectie) en zelfs bijhouden in ons wervingsreserve. Ook dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten als sollicitant (je kan dergelijke verwerking en/of bewaring immers redelijkerwijs verwachten).

Het naleven van toepasselijke wetgeving.

De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.


5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.


6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?


6.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens:

jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;

jouw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens, mastercardgegevens;

6.2. Full Marks kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

Full Marks kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je contact opneemt met Full Marks voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website (contactformulier)) of wanneer je een offerte aanvraagt, wanneer je beroep doet op de diensten van Full Marks, in het kader van een sollicitatie dan wel via cookies op onze website.

Full Marks kan jouw gegevens ook ontvangen via derden, bv. partners van Full Marks.

6.3. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.


7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkings-verantwoordelijke)?


7.1. Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in het kader van de uitvoering van onze diensten. Het gaat bv. ook om hosting providers, IT partners, webbeheerders, netwerkbeheerders, softwareleveranciers, datacenters, ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten, communicatiediensten of mediadiensten verlenen aan ons, ons sociaal secretariaat etc.

7.2. Ten slotte kunnen ook andere ondernemingen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs, advocaten of andere dienstverleners.

7.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Full Marks, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn (bv. Facebook in het kader van social media management diensten van Full Marks).

7.4. Full Marks kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.


8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen ?


Niet van toepassing


9. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


9.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Combell nv.

9.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Zo zullen wij bv. jouw gegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten maximum 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen).

Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.


10. Wat zijn uw rechten?


10.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

inzage van uw persoonsgegevens;

verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

10.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op email hidden; JavaScript is required waarbij u zich afdoende dient te identificeren.


11 Wat zijn onze verplichtingen?


11.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

11.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres email hidden; JavaScript is required.

11.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.


12. Cookies


12.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

12.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje “toestaan” aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Combell door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

12.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan email hidden; JavaScript is required.

12.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

12.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.


Vragen? Contacteer ons gerust: email hidden; JavaScript is required

Stay informed about our online language courses

Optional

Optional