Conditions
générales

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website www.fullmarks.eu. Ze zijn voor eenieder toegankelijk.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle aanbiedingen van de nv Full Marks.

1.3 Door op de website www.fullmarks.eu te bestellen geeft de klant te kennen dat hij zonder voorbehoud met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

1.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 De toepassing van de voorwaarden van de klant is uitgesloten.

1.6 De website www.fullmarks.eu behoort toe aan de nv Full Marks, BTW BE 0437.671.819, die haar zetel heeft in de Koning Leopold I-straat 10 8500 Kortrijk (België).


2 Definities

2.1 Bestand: document.

2.2 Besteller: persoon die bestelt.

2.3 Cursist: persoon die les volgt.

2.4 Docent: persoon die lesgeeft.

2.5 Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon die betaalt.

2.6 Leermiddel: elk van de boeken, syllabi, e.d. en technische hulpmiddelen die bij het onderwijs gebruikt worden.

2.7 Les: een of meer lesuren van 50 minuten die een eenheid vormen.

2.8 Lesuur: 50 minuten.

2.9 Opgebruikt: gevolgd, of gepland en niet meer wijzig- of afzegbaar.

2.10 Vervaldag: dag waarop de bestelde lesuren niet meer gelden.


3 Bestellen

3.1 Alle aanbiedingen op de website www.fullmarks.eu zijn vrijblijvend, i.e. onder voorbehoud dat een eventuele bestelling niet geaccepteerd wordt, of onder voorbehoud van prijswijziging.

3.2 Op de website www.fullmarks.eu stelt de nv Full Marks alle nodige informatie over de aanbiedingen ter beschikking van de klant. De klant erkent dat deze informatie duidelijk is.

3.3 De aangeboden lesurenpakketten zijn ondeelbaar en hebben vaste prijzen.

3.4 Bij de prijzen van de lesurenpakketten zijn de leermiddelen inbegrepen.

3.5 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

3.6 De nv Full Marks behoudt zich het recht voor om deze prijzen naar goeddunken en zonder voorafgaand bericht aan te passen. Prijsaanpassingen treden in werking zodra ze bekendgemaakt zijn.

3.7 De lesurenpakketten zijn een jaar geldig vanaf de besteldatum. Daarna zijn ze definitief verlopen. Resterende lesuren worden in geen geval terugbetaald.

3.8 De klant beschikt over de mogelijkheid om de bestelling na te kijken en te corrigeren voordat hij tot de betaling overgaat.

3.9 De bestelling wordt pas na betaling definitief.

3.10 De betaling gebeurt uitsluitend via een van de op het betaalplatform vermelde betaalwijzen.

3.11 De klant is verantwoordelijk voor het doen toekomen van het verschuldigde bedrag aan de nv Full Marks.

3.12 Als de klant een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op dat bedrag een nalatigheidsinterest van 12 % per jaar alsook een vaste schadevergoeding van 15 % verschuldigd. De vaste schadevergoeding bedraagt minstens € 100,00.

3.13 De klant beschikt niet over de mogelijkheid om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

3.14 Als de klant een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, heeft de nv Full Marks het recht om al de lopende, zelfs betaalde bestellingen van de klant op te schorten tot alle betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.

3.15 Na betaling ontvangt de besteller de bestelbevestiging en de factuur per e-mail.

3.16 De nv Full Marks bezorgt de nodige leermiddelen aan de besteller via een cloudopslag.

3.17 Eventuele beschadigingen aan geleverde leermiddelen moeten op straffe van verval binnen vijf werkdagen aan de nv Full Marks gemeld worden.

3.18 De bezorgde leermiddelen blijven eigendom van de nv Full Marks tot de klant alle verschuldigde bedragen heeft betaald.


4 Plannen

4.1 De besteller bezorgt de gegevens van de cursist(en) die het/de bestelde lesurenpakket(ten) zal/zullen opgebruiken.

4.2 De besteller is verantwoordelijk voor het bezorgen van de juiste gegevens van de cursist(en).

4.3 Zolang een cursist geen lesuren opgebruikt heeft, kan hij/zij door een andere cursist vervangen worden.

4.4 De lessen kunnen 24/7 plaatshebben.

4.5 De nv Full Marks organiseert de lessen in de beschikbare tijd van de cursist.

4.6 De klant heeft geenszins recht op enigerlei schadevergoeding als een les niet of niet meteen in de beschikbare tijd van de cursist kan worden georganiseerd.

4.7 Tot de middag (12.00 uur) van de dag ervoor (maandag t.e.m. vrijdag) en uitsluitend via e-mail aan email hidden; JavaScript is required kan de cursist een geplande les wijzigen of afzeggen. Behoudens in geval van overmacht is de klant daarna steeds gehouden tot het betalen van het geplande aantal lesuren.

4.8 Een lesurenpakket wordt door een en dezelfde docent gegeven, tenzij de cursist een andere docent verkiest, de beschikbare tijd van de cursist en de docent niet (meer) overeenkomen, of de nv Full Marks door overmacht of om welke reden dan ook een andere docent toewijst.

4.9 De nv Full Marks beslist vrij over de toewijzing van de docenten.

4.10 De klant heeft geenszins recht op enigerlei schadevergoeding als een lessenpakket niet door een en dezelfde docent wordt gegeven.

4.11 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig opgebruiken van de bestelde lesuren.


5 Les volgen

5.1 De lessen beginnen en eindigen stipt op tijd, i.e. op het voorziene begin- resp. eindtijdstip.

5.2 De nv Full Marks registreert de tijdstippen waarop de cursist resp. de docent de les start en beëindigt.

5.3 Als de cursist de les niet binnen vijftien minuten na het voorziene begintijdstip start, beëindigt de docent de les. De klant heeft in voorkomend geval geenszins recht op enigerlei schadevergoeding.

5.4 Alle aanbiedingen op de website www.fullmarks.eu betreffen uitsluitend een-op-eenlessen.

5.5 De nv Full Marks behoudt zich het recht voor om de les te beëindigen, zodra blijkt dat meerdere cursisten de les volgen. De klant heeft in voorkomend geval geenszins recht op enigerlei schadevergoeding.

5.6 Partijen verbinden zich ertoe om loyaal samen te werken en zich correct te gedragen.

5.7 Partijen verbinden zich ertoe om alle gegevens die zij van de andere partij ontvangen, slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, en ze op generlei wijze openbaar te maken.

5.8 Partijen erkennen dat de doeltreffendheid van de lessen in belangrijke mate afhangt van de stipte nakoming van afspraken.

5.9 Partijen erkennen dat de cursist en de docent absoluut over dezelfde onderwijsleermiddelen (boeken, notities, bestanden, enz.) moeten beschikken om vlot en efficiënt te kunnen werken.

5.10 Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige bestanden tijdig te uploaden.

5.11 Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige bestanden uitsluitend via de voorziene cloudopslag te uploaden en dus geenszins op andere wijze (bv. per e-mail) aan elkaar te bezorgen.

5.12 De klant waarborgt dat hij op de door hem geüploade bestanden geen werk gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht.

5.13 De geüploade bestanden blijven beschikbaar tot en met de dertigste dag na de laatste lesdag. Als niet alle bestelde lesuren vóór de vervaldag zijn opgebruikt, blijven de geüploade bestanden beschikbaar tot en met de dertigste dag na de vervaldag. Daarna worden ze definitief verwijderd.

5.14 De nv Full Marks neemt lessen op. De opnames worden alleen om redenen van kwaliteitscontrole gebruikt en geenszins aan derden bezorgd.

5.15 Om redenen van privacybescherming is het de klant geenszins toegestaan om beeld en/of geluid van (een deel van) een of meerdere lessen op welke wijze ook vast te leggen, zelfs als de docent hiermee zou hebben ingestemd.

5.16 De nv Full Marks is gehouden tot een inspanningsverbintenis.

5.17 Een klacht is alleen ontvankelijk als hij binnen drie werkdagen na de wanprestatie per aangetekende brief aan de nv Full Marks wordt gestuurd.

5.18 De nv Full Marks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade door een wanprestatie.


6 Herroepingsrecht

6.1 Door het plannen van een of meerdere lessen verzoekt de klant uitdrukkelijk de bestelde lesuren te beginnen op te gebruiken.

6.2 De klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra alle bestelde lesuren zijn opgebruikt.

6.3 Behoudens als alle bestelde lesuren zijn opgebruikt, beschikt de klant vanaf de dag na de besteldatum over een termijn van veertien kalenderdagen om de bestelling zonder opgave van redenen te herroepen.

6.4 De herroeping van de bestelling gebeurt uitsluitend per aangetekende brief aan de nv Full Marks.

6.5 Als de klant de bestelling herroept, blijft hij het aantal reeds opgebruikte lesuren verschuldigd.

6.6 Onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de herroeping van de bestelling zendt de klant de leermiddelen terug of overhandigt die aan de nv Full Marks of aan een persoon die door de nv Full Marks gemachtigd is om de leermiddelen in ontvangst te nemen. De termijn is in acht genomen als de klant de leermiddelen terugzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

6.7 De klant draagt de kosten van het terugzenden van de leermiddelen.

6.8 Als de klant de leermiddelen niet terugzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken of als de teruggezonden leermiddelen beschadigd zijn, blijft hij ze definitief verschuldigd.

6.9 De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

6.10 Onverminderd artikel 6.1 tot en met 6.9 verricht de nv Full Marks de terugbetaling onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de ontvangst van de herroeping van de bestelling per aangetekende brief.

6.11 De nv Full Marks verricht de terugbetaling door overschrijving op de bankrekening die de klant tijdens de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk verklaart dat hij een andere bankrekening verkiest.


7 Persoonsgegevens

7.1 De nv Full Marks verwerkt de persoonsgegevens van de websitegebruikers tot velerlei doeleinden.

7.2 De privacyverklaring geeft een overzicht van de in artikel 7.1 bedoelde persoonsgegevensverwerking.

7.3 De privacyverklaring is opgenomen op de website www.fullmarks.eu. Ze is voor eenieder toegankelijk.


8 Toepasselijk recht

8.1 Alle aanbiedingen op de website www.fullmarks.eu zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen.

8.2 De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.

Restez au courant de nos cours de langue en ligne

Optionnel

Optionnel